Felvételi tudnivalók

A felvételi feltétele: megfelelés a felvételi követelményeknek, kitöltött jelentkezési lap eljuttatása
a tanszék címére a jelentkezéshez szükséges iratokkal együtt, valamint sikeres felvételi vizsga.

 

A szakirányú továbbképzési szakra jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

A jelentkezési határidő: 2015. január 9.


Nem elegendő létszám miatt a képzés 2015 februárjában nem indul!


A jelentkezéshez szükséges iratok

- kitöltött jelentkezési lap

- oklevélmásolat

- nyelvvizsga bizonyítvány(ainak) másolata

- önéletrajz

- a regisztrációs díj (5000Ft) befizetését igazoló csekkszelvény/átutalási igazolás

 

Regisztrációs díj (5000Ft) befizetése:

NYME SEK

Számlavezető: Magyar Államkincstár 10047004-00290634-00000000

Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 811 83132

(Ez a képzés témaszáma)

 

A kitöltött jelentkezési lapokat és egyéb iratokat a következő címre kérjük eljuttatni:

NYME SEK BTK Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

 

A felvétel előfeltétele:

- bármely képzési területen alapképzésben szerzett (ill. hagyományos főiskolai) vagy mesterszintű (ill. egyetemi) diploma;

- felsőfokú C típusú nyelvvizsga, vagy nyelvi felvételi vizsga a választott idegen nyelvből (felsőfokú C nyelvvizsga híján kell letenni);

- sikeres felvételi vizsga.

 

Felvételi vizsga feladatai

Írásbeli:

1. Fordítás

a) Fordítás idegen nyelvről magyarra (30 pont)

b) Fordítás magyarról idegen nyelvre (30 pont)

A kiválasztott, viszonylag rövid szövegek (160 szó) témája mindig valamilyen aktualitás, vagy az adott nyelv kultúrájához szorosan kötődő szövegrészlet, így a tárgyi nehézség a napi eseményeket nyomon követő és az adott nyelv tágabb értelemben vett kultúráját jól ismerő felvételiző számára csekélynek mondható. A fordításhoz segédeszközök nem használhatók.

2. Összefoglalás

a) Olvasott magyar nyelvű szöveg tömörítése idegen nyelven

A kiválasztott szövegek (650 szó) általában aktuális témát tárgyalnak. A szövegből a lényeges információkat kell kiszűrni és azt az idegen nyelven tömören és világosan visszaadni. Ez a feladat jól méri azt, hogy a jelölt felfedezi-e a vezérfonalat a szövegben, és annak mentén meg tudja-e különböztetni a fontos tartalmat a kevésbé lényegestől, valamint azt is, hogy tömören megfogalmazva a célnyelvnek megfelelően vissza tudja-e adni azt.

b) Hallott idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul

A hallgatott 5 perces szöveg kulcselemeit kell írásban összefoglalnia a jelöltnek egy magyar számára, aki nem beszéli a nyelvet.

Az összefoglalás felméri, hogy mennyire jó a jelöltek szöveg utáni hallásértése, mennyiben ismerik fel és értik meg a logikai összefüggéseket az egyes tartalmi egységek között, hogyan tudják azt jó magyarsággal megfogalmazni. De arra is rámutat a feladat, hogy milyen a memóriájuk

Szóbeli:

1. Beszélgetés mindkét nyelven váltakozva

A bemutatkozó beszélgetés elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a vizsgabizottság megismerje kicsit közelebbről a felvételizőt: fordított-e és/vagy tolmácsolt-e már, ha igen, milyen tapasztalatai gyűltek össze, ha nem, egy-egy konkrét helyzetben hogyan cselekedne, mi a speciális érdeklődési területe.

2. Érvelés egy adott témában a jelölt által választott szempontból

E feladat azt méri, hogy a felvételiző képes-e más szemszögből állást foglalni egy bizonyos aktuális témában. Ennek kiszűrésére a jelölten adott állítás (téma, esemény) kapcsán kell érvelnie. 1 perc felkészülési idő után egy 3 perces összefüggő, jól felépített, követhető beszédet vár a vizsgabizottság.

Nyelvi felvételi vizsga

A C típusú felsőfokú nyelvvizsgával nem rendelkező felvételizők a fentieken kívül nyelvi felvételi vizsgát tesznek a választott nyelvből. A vizsga egy 50 egységből álló, nyelvtani ismereteket és szókincset felmérő feleletválasztós teszt; egy irányított fogalmazás idegen nyelven, valamint egy szövegértési feladat (idegennyelvű szöveg magyar nyelvű kérdéseire adott magyar nyelvű válaszok). A vizsga feladataihoz szótár nem használható. A vizsga értékelése: megfelelt / nem felelt meg. A vizsga sikeres letételéhez legalább 70% elérése szükséges.